Lettergrootte

Snel zoeken


Uitgebreid zoeken

Voorkom dat de vakantietoeslag u de das omdoet

06-05-2014
 
MEI 2014 - Meer dan de helft van de mkb-ondernemers heeft door uitbetaling van de vakantietoeslag wel eens problemen gehad met de betaling van toeleveranciers of vast lasten. Uit onderzoek van Markteffect in opdracht van Please Payroll blijkt bovendien dat een meerderheid van de ondernemers wel eens een beroep op de bank heeft moeten doen om de personeelskosten te kunnen betalen. Wat zijn de regels rond de vakantietoeslag en hoe voorkomt u dat dit een blok aan uw been wordt? In de nieuwsbrief van De Zaak wordt een aantal zaken nog eens op rij gezet.

De vakantietoeslag of -bijslag is iets anders dan vakantiegeld. Het eerste is de jaarlijkse uitbetaling van de opgebouwde reservering over het brutoloon van uw werknemers. Die bouwen deze toeslag op over de periode van juni tot en met mei. Vakantiegeld is het loon dat een onderneming doorbetaalt wanneer een werknemer een vakantiedag opneemt. In principe bedraagt de vakantietoeslag 8 procent van het bruto jaarloon. Uitbetalingen die niet direct betrekking hebben op het reguliere dienstverband vallen buiten beschouwing bij het berekenen van de vakantietoeslag. Denk hierbij aan betaald overwerk, winstuitkering en onkostenvergoedingen. Prestatietoeslagen, provisies en onregelmatigheidstoeslagen tellen weer wel mee, net als uitbetaalde (bovenwettelijke) vakantiedagen.

 

Verplicht

De vakantietoeslag is verplicht en bedraagt dus minimaal 8 procent van het brutoloon. Daarop geldt één uitzondering: wanneer een werknemer meer dan drie keer het minimumloon verdient, mag over het bedrag boven drie keer het minimumloon minder of geen vakantietoeslag worden berekend, mits dat schriftelijk is vastgelegd. Ook kan het zijn dat er andere regels in een bindende cao zijn vastgelegd.

Maandelijks of één keer per jaar? Iedere werknemer bouwt maandelijks vakantiebijslag op. Meestal wordt dat bedrag één keer per jaa, in mei of uiterlijk in juni, uitgekeerd. Een ondernemer mag met werknemers afspreken van die datum af te wijken maar daarvoor is schriftelijke toestemming nodig. Ook kan met werknemers worden afgesproken om de vakantiebijslag in termijnen uit te keren. Let in dat laatste geval wel op dat het bedrag van de vakantietoeslag duidelijk apart wordt vermeld op de loonstrook. Zo kan de medewerker niet alsnog achteraf aanspraak maken op zijn of haar vakantiegeld. Werknemers kunnen ook vragen om de vakantietoeslag eerder te ontvangen, bijvoorbeeld om een schuld op tijd af te lossen of een grote uitgave te kunnen doen. Het staat de ondernemer vrij om de toeslag dan eerder uit te keren maar u bent het niet verplicht. In het geval van uitzend- of vakantiewerk, mag het vakantiegeld maandelijks worden uitgekeerd bij het reguliere loon.

Bij de uitbetaling van de vakantiebijslag moet men loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en afdragen. Het gaat dan om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking waarvoor de witte tabel moet worden toegepast. Betaalt men de vakantiebijslag jaarlijks, dan moet de tabel voor bijzondere beloningen worden gebruikt. Daarnaast is de onderneming een werkgeversheffing voor de zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

 

Uitbetaling bij ontslag

Aan het einde van een dienstverband is de onderneming verplicht het nog openstaande deel van de vakantiebijslag uit te keren. Stel dat de vakantietoeslag ieder jaar in mei wordt betaald en het contract van een werknemer loopt op 1 januari af, dan betaalt de onderneming bij het laatste loon ook de tot dan toe opgebouwde vakantietoeslag. Dat betekent dus een vakantiebijslag over de periode van 1 juni tot 1 januari (ervan uitgaande dat de ex-werknemer minstens vóór of op 1 juni in dienst is getreden). Bij zijn nieuwe werkgever begint de opbouw van vakantiegeld vanaf de maand januari.

De hoogte van de vakantietoeslag mag overigens ook worden gekoppeld aan prestaties van de werknemers. Voorwaarde is dan wel dat sowieso minimaal 8 procent vakantietoeslag wordt betaald. Maar met werknemers mag worden afgesproken dat degenen die weinig tot niet ziek zijn geweest over het gehele jaar of een bepaalde target hebben behaald, 10 procent vakantiegeld krijgen in plaats van 8 procent. Zolang een werknemer recht heeft op salaris, heeft hij ook recht op de bijbehorende vakantietoeslag. Dus ook aan werknemers die in de ziektewet zitten moet de vakantiebijslag worden uitgekeerd.

 

Liquiditeitsproblemen

Een slecht jaar kan zorgen voor liquiditeitsproblemen. De verplichte vakantietoeslag kan dan een behoorlijke strop zijn. Het is daarom volgens ‘De Zaak’ verstandig om iedere maand de verplichte 8 procent per medewerker te reserveren voor in mei of juni. Mocht de onderneming het niet voor elkaar krijgen om de toeslag uiterlijk in juni uit te keren, dan kunnen de werknemers in dat geval een verhoging van de toeslag eisen van maximaal 50 procent. Desnoods via de rechter.

Uw stem telt!

Hoe vaak bezoekt u onze website?

Getting poll results. Please wait...
 
 


Copyright 2003 - 2008, All Rights Reserved.